Projecte educatiu de centre

El funcionament de l'Institut

L’IES d’AURO és una institució escolar, que al marge dels edificis on s’ha desenvolupat, s’ha anat forjant gràcies al treball diari del conjunt de persones que han format part de la nostra comunitat educativa des de molt abans de l’inici de les seves activitats acadèmiques el curs 1996-1997. El treball d’alumnes, professors, pares, mares i personal no docent, i amb el suport del Consell Municipal d’Educació i dels ajuntaments de Santpedor i Castellnou de Bages, ha fet possible aquesta realitat que a partir d’ara, també serà la vostra.

Els 12 punts bàsics del nostre projecte educatiu

Un Institut que fomenta la democràcia amb la participació activa.

Un Institut que té un compromís social amb els seus alumnes i que afavoreix l’aprenentatge de valors i actituds entre els seus alumnes; amb un compromís en educar en la igualtat, en l’acceptació positiva de la diversitat cultural en un intent de fer viva i real la integració i cohesió social.

Un Institut que es compromet amb la millora de tots els àmbits didàctics.

Un Institut que treballa per a una adequada atenció a la diversitat.

Un Institut que parla, es comunica i viu en català.

Un Institut que està obert al món i a les noves tecnologies.

Un Institut que té un compromís de treball conjunt amb els pares i mares , i especialment amb l’AMPA.

Un Institut amb un nou edifici dissenyat especialment per a la seva funció i amb molts projectes de futur.

Un Institut que treballa per tal que el professorat trobi, en el mateix Institut , l’espai físic i humà adequat per exercir la seva activitat professional i millorar la seva formació.

Un Institut que ofereix uns serveis complementaris que faciliten i milloren l’escolarització dels alumnes.

Un Institut que situat a Santpedor, està sempre obert al poble i a les seves institucions i entitats. També, un Institut obert al poble de Castellnou de Bages, d’on provenen una part dels nostres alumnes.

Un Institut que treballa per millorar la gestió en tots els àmbits: acadèmics, administratius, econòmics, de recursos humans i materials

Els estudis d’ESO al nostre centre.

L’institut ofereix els 4 cursos d’ estudis obligatoris d’ESO i els estudis post obligatoris de batxillerat.

L’ESO està estructurat en quatre cursos on es fa la docència d’un seguit de matèries. Algunes matèries comunes es realitzen obligatòriament en tots els cursos com són el Català, Castellà, Matemàtiques, Anglès, Ciències Socials, Educació Física, Ciències de la Naturalesa (a 4t optativa), i Tecnologia (a 4t optativa).

Altres matèries s’ofereixen en uns cursos concrets: Música (1r, 3r ), Visual i Plàstica (2n, 3r i a 4t optativa), Alfabetització Informàtica (1r i 2n), Educació per la Ciutadania (3r), Educació Èticocívica (4t), Informàtica (a 4t optativa) i Alemany (a 2n 3r i 4t optativa).

El Treball de Síntesi és una matèria de 1r a 4t que es realitza cada curs, concentrada en l’horari de tota una setmana, on els alumnes aprofundeixen en un tema i aprenen a treballar en grup.

A 2n i 3r s’ofereixen les matèries optatives següents: Educació Física, Projecte Erasmus i Alemany.

El Pla d’Estudis del nostre institut té unes característiques pròpies amb l’objectiu bàsic de millorar els resultats acadèmics i la cohesió social dels nostres alumnes, per tant, l’estructura dels grups, horaris i distribució de matèries, i activitats extraescolars es regeixen a partir d’uns plans especials: Pla de Millora, Pla d’Acollida de nou alumnat, Pla d’Acció Tutorial, Pla Estratègic d’Atenció a la Diversitat, Pla d’aprenetage actiu per la millora en Llengua Anglesa, Pla d’Esports i un seguit de Projectes Propis (Millora de l’ortografia, Projecte Erasmus, Ús de les noves tecnologies, Projecte Solidari –Escola Anna de Madagascar-, ...)

La tutoria

Cada grup classe té assignat una professor/a com a tutor. La seva funció és acompanyar l’alumne en el seu procés personal i acadèmic, així com orientar-lo segons les seves característiques.

Per tant, el treball del tutor/a complementa la feina educativa familiar.

El tutor té quatre àmbits de treball :

-tutoria del grup classe ( 1hora a la setmana)

-tutoria individual amb els alumnes.

-tutoria de pares i mares (entrevistes concertades amb els/les tutors/es mitjançant l’agenda de l’alumne, o bé per telèfon)

-reunions de pares a inici de cada curs, i altres reunions per a informacions més específiques (activitats, orientació,..)

L’organització de les sortides

El centre organitza un seguit de sortides i estades educatives al llarg de cada curs escolar. En les reunions de pares d’inici de curs s‘informa de la programació de cada curs.

Hi ha sortides didàctiques d’un sol dia que les organitza directament el professor de la matèria.

Altres activitats estan organitzades a nivell general de centre amb col·laboració dels tutors/ professors, i comporten una estada de més d’un dia:

1r d’ESO: Jornades d’Integració ( 2 dies).

2n i 3r d’ESO: Estades del Treball de Síntesi (2-3 dies).

4t d’ESO : Viatge Fi d’Estudis (5-6 dies).

3r d'ESO: Projecte Erasmus, estades a diferents països de la Unió Europea– matèria optativa.

3r d'ESO: Intercanvi amb Alemanya.

4t d’ESO, 1r i 2n de Batxillerat: Estada a una població Anglesa per la millora del seu aprenentatge (7 dies).

El centre, en col·laboració amb l’Assemblea de Delegats, organitza sortides de caràcter lúdic ( esquiada, Port Aventura ,...).

Per assistir o no a les sortides i estades, els pares reben uns dies abans un full informatiu amb tota la informació. Tot seguit, cada família signa l’autorització per a la seva assistència o no del seu fill/a i pel cobrament del seu cost a través de la domiciliació bancària.

El treball amb les noves tecnologies.

El centre, des de fa uns anys, està treballant per tal de posar-se al dia en l’ús i domini de les noves tecnologies.

El curs 2010-2011, l’institut ha iniciat una nova etapa, amb el projecte EduCAT 1x1, que progressivament digitalitzarà totes les aules i permetrà a tot l’alumnat disposar d’un ordinador portàtil per realitzar el treball escolar diari amb un òptim ús de les noves tecnologies. (veure pàgina 18)

Actualment, un important grup de matèries d’ESO ja han incorporat l’ús quotidià de les noves tecnologies, això fa que els alumnes del nostre centre necessitin a casa i al centre les eines informàtiques bàsiques.

La nostra pàgina web: http://dauro.cat és un espai d’informació oberta a tothom, però també de treball per als alumnes i de consulta i participació dels pares i mares.

L’AMPA i la seva activitat.

Els pares i mares de Santpedor, abans del 1996, es van organitzar per disposar d’un institut al municipi. L’actual AMPA, hereva d’aquella reivindicació i de la feina posterior, està formada per un grup de mares i pares que cada mes parlen de l'institut i aporten a l’organització la visió pròpia dels vostres fills i de vosaltres mateixos.

L'AMPA participa al Consell Escolar i alhora fa una sèrie d'activitats. Cobra una quota anual que li permet pagar un seguit de despeses i serveis molt importants (material fungible, Club del Llibre, descomptes a les sortides, l' Assistent Social, bibliotecari/a, l'organització d'activitats extraescolars com l’Escola de Pares o l’activitat de setembre “Posa’t les piles”).

L’AMPA realitza com a mínim una assemblea anual (setembre) on s’informa de les activitats realitzades, dels projectes de futur i fa un balanç econòmic de la seva gestió. També és el dia que la Junta de Pares i Mares aprofita per convidar a la resta de pares i mares assistents a apuntar-s’hi. Es bo per a l’educació del vostre fill/a i també per la bona marxa de l’instiut la participació de molts pares i mares a les activitats de l’AMPA

 

                   

Visita virtual

Reconeixement eTwinning

GEP d'Auro

Projectes