Índex d'estratègia

Què és l’estratègia digital de centre?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu i té com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC)

Les fases de l’EDC són les següents: 

  1. Diagnosi: fase en la qual emergeixen els punts forts que el centre ja està duent a terme i els punts febles que han de millorar.
  2. Objectius: s’obtenen de l’anàlisi de la diagnosi i tenen la finalitat d’aconseguir que tant l’alumnat com el professorat com el mateix centre siguin digitalment competents en el sentit que indica el PEDC.
  3. Planificació: es dissenyaran, s’organitzaran i se’n farà el seguiment d’aquelles activitats destinades a assolir els objectius.
  4. Avaluació: revisió de les activitats planificades i determinació del grau d’acompliments dels indicadors que s’hauran definit per determinar l’assoliment de la competència digital.

 

Estratègia

Cultura digital