Serveis digitals del centre

DOCUMENTACIÓ LEGAL:

D’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, per poder publicar fotografies i vídeos dels alumnes en els espais de comunicació i difusió del centre (pàgina web, instagram, facebook, etc.), cal donar-ne el consentiment. En el cas d’alumnes menors de 14 anys, cal que siguin els tutors legals els que signin aquesta documentació. Totes les imatges, vídeos o publicacions es corresponen amb activitats lectives i complementàries que es duen a terme en el centre. A continuació podeu trobar els documents per donar el vostre consentiment: