Pla d'acollida

Breu guia per començar amb bon peu a l’institut

ÍNDEX

A. Introducció.

B. Informacions sobre l’institut i el seu funcionament

a. Una breu història de l’institut

b. Els 12 punts bàsics del nostre projecte educatiu

c. Els estudis d’ESO al nostre centre

d. La tutoria

e. L’organització de les sortides

f. El treball amb les noves tecnologies

g. L’AMPA i la seva activitat

C. Informació sobre documents i autoritzacions que els pares / tutors legals dels alumnes d’ESO han de signar:

Autoritzacions per la secretaria el centre

a. Opció per la formació religiosa

b. Autorització de sortides a peu per l’entorn de Santpedor

c. Dret a la imatge

d. Autorització d’ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

Autoritzacions per l’AMPA

a. Autorització de domiciliació bancària

b. Autorització de participació a l’activitat Posa’t les piles

c. Autorització de lloguer d’armariet

Carta de compromís educatiu

 

D. Projecte Educat 1x1

 

A. Introducció

 

Benvinguts i benvingudes a l’IES d’AURO.

 

A partir del moment de la vostra matrícula, ja heu entrat a formar part de la comunitat educativa de l’IES d’AURO.

 

Aquesta nova etapa necessita per part de tots, nois i noies, pares i mares, i el centre, un nou plantejament de treball per dos motius bàsics: la forma i estructura dels estudis acadèmics en un institut és força diferent a la d’una escola de primària, i sobretot per la mateixa evolució i creixement dels adolescents.

 

Aquesta necessitat de nous plantejaments per part de tots els adults que estem a l’entorn educatiu dels adolescents –pares i professors-  fa necessari un esforç constant d’adaptació a les noves i canviants circumstàncies en què es troben diàriament els vostres fills que també són els nostres alumnes.

 

Aquest llibret està pensat per millorar l’acollida de tots els nous pares i mares que comenceu a formar part del nostre centre.

 

La direcció

En nom de tota la comunitat

educativa de l’IES d’AURO

 

B. Informacions sobre l’institut i el seu funcionament

a. Breu història de l’institut

L’IES d’AURO és una institució escolar, que al marge dels edificis on s’ha desenvolupat, s’ha anat forjant gràcies al treball diari del conjunt de persones que han format part de la nostra comunitat educativa des de molt abans de l’inici de les seves activitats acadèmiques el curs 1996-1997.

El treball d’alumnes, professors, pares, mares i personal no docent, amb el suport del Consell Municipal d’Educació i dels ajuntaments de Santpedor i Castellnou de Bages, ha fet possible aquesta realitat que a partir d’ara, també serà la vostra.

Des del 1996 fins el 2005, l’institut va fer les seves activitats en unes aules provisionals, a partir del 2005 es disposa d’un nou edifici, plenament integrat dins el conjunt arquitectònic de l’Església de Sant Francesc. Al llarg del curs 1998-99 es va fer un concurs per escollir el nom, i finalment resultà guanyadora la proposta IES d’AURO, recordant l’antic nom llatí de Santpedor: “Sanctus Petrus d’Auro”.

El centre escolaritza pràcticament la totalitat dels adolescents de Santpedor i Castellnou de Bages, i amb el anys ha anat assolint una qualitat en la seva oferta educativa, avalada per uns bons resultats a finals d’ESO i de Batxillerat, i per premis educatius de prestigi com els Premis CIRIT o el premi Baldiri Reixac.

b. Els 12 punts bàsics del nostre projecte educatiu

1. Un Institut que fomenta la democràcia amb la participació activa.

2. Un Institut que té un compromís social amb els seus alumnes i que  afavoreix l’aprenentatge de valors i actituds entre els seus alumnes; amb un compromís en educar en la igualtat, en l’acceptació positiva de la diversitat cultural en un intent de fer viva i real la integració i cohesió social.

3. Un Institut que es compromet amb la millora de tots els àmbits didàctics.

4. Un Institut que treballa per a una adequada atenció a la diversitat.

5. Un Institut que parla, es comunica i viu en català.

6. Un Institut que està obert al món i a les noves tecnologies.

7. Un Institut que té un compromís de treball conjunt amb els pares i mares , i especialment amb l’AMPA.

8. Un Institut amb un nou edifici dissenyat  especialment per a la seva funció i amb molts projectes de futur.

9. Un Institut que treballa per tal que el  professorat  trobi, en el mateix Institut, l’espai físic i humà adequat per exercir la seva activitat professional i millorar la seva formació.

10. Un Institut que ofereix uns serveis complementaris que faciliten i milloren l’escolarització dels alumnes.

11. Un Institut que situat a Santpedor, està sempre obert al poble i a les seves institucions i entitats. També, un Institut obert al poble de Castellnou de Bages, d’on provenen una part dels nostres alumnes.

12. Un Institut que treballa per millorar la gestió en tots els àmbits: acadèmics, administratius, econòmics, de recursos humans i materials.

c. Els estudis d’ESO al nostre centre.

L’institut ofereix els 4 cursos d’ estudis obligatoris d’ESO i els estudis post obligatoris de batxillerat.

L’ESO està estructurat en quatre cursos on es fa la docència d’un seguit de matèries. Algunes matèries comunes es realitzen obligatòriament en tots els cursos  com són el Català, Castellà, Matemàtiques, Anglès, Ciències Socials, Educació Física, Ciències de la Naturalesa (a 4t optativa), i Tecnologia (a 4t optativa).

Altres matèries s’ofereixen en uns cursos concrets: Música (1r, 3r ), Visual i Plàstica (2n, 3r i a 4t optativa), Educació per la Ciutadania (3r), Educació Èticocívica (4t), Informàtica (a 4t optativa) i Alemany (a 2n 3r i 4t optativa).

El Treball de Síntesi és una matèria de 1r a 4t que es realitza cada curs, concentrada en l’horari de tota una setmana, en el qual els alumnes aprofundeixen en un tema i aprenen a treballar en grup.

A 2n i 3r s’ofereixen diferents matèries optatives com: Educació Física, Projecte Comènius i Alemany..

La matèria de Religió i Alternativa a la Religió tenen al nostre institut un projecte propi: A 1r d’ESO s’ofereix la matèria de Religió o la matèria Alternativa a la Religió durant dues hores a la setmana. A 2n, 3r i 4t d’ESO s’ofereix la matèria de Religió o la matèria Projecte Crea durant una hora a la setmana. Els alumnes que trien formació religiosa tindran la docència de la matèria: Història i cultura de les religions, amb el professor de religió del centre. Els alumnes que no escullin formació religiosa hauran de fer Alternativa a la Religió (1r d’ESO), o el Projecte Crea (a partir de 2n d’ESO). L’Alternativa a la Religió de 1r d’ESO és una matèria on els continguts bàsics giren a l’entorn dels temes de coneixement i millora d’un mateix i de la relació amb els altres. El projecte Crea ( 2n, 3r i 4t d’ESO) és una matèria on els alumnes treballen en grups de diferents nivells amb l’objectiu de desenvolupar aspectes creatius ( música, fotografia, teatre, esports,...)

El Pla d’Estudis del nostre institut té unes característiques pròpies amb l’objectiu bàsic de millorar els resultats acadèmics i la cohesió social dels nostres alumnes, per tant, l’estructura dels grups, horaris i distribució de matèries, i activitats extraescolars es regeixen a partir d’uns plans especials: Pla de Millora, Pla d’Acollida de nou alumnat, Pla d’Acció Tutorial, Pla Estratègic d’Atenció a la Diversitat, Pla d’aprenentatge actiu per la millora en Llengua Anglesa, Pla d’Esports i un seguit de Projectes Propis (Millora de l’ortografia, Projecte Crea, Projecte Comenius, Ús de les noves tecnologies,  Projecte Solidari –Escola Anna de Madagascar-, ...)

d. La tutoria

Cada grup classe té assignat dos professors/es com a tutors. La seva funció és acompanyar l’alumne en el seu procés personal i acadèmic, així com orientar-lo segons les seves característiques. Un d’aquets tutors té assignada, també, la tutoria del grup classe ( 1hora a la setmana).

Per tant, el treball del tutor/a complementa la feina educativa familiar.

El tutor té quatre àmbits de treball :

-tutoria del grup classe ( 1hora a la setmana)

-tutoria individual amb els alumnes.

-tutoria de pares i mares (entrevistes concertades amb els/les tutors/es mitjançant l’agenda de l’alumne, o bé per telèfon)

-reunions de pares a inici de cada curs, i altres reunions per a informacions més específiques (activitats, orientació,..)

e. L’organització de les sortides

El centre organitza un seguit de sortides i estades educatives al llarg de cada curs escolar. En les reunions de pares d’inici de curs s‘informa de la programació de cada curs. Hi ha sortides didàctiques d’un sol dia que les organitza directament el professor de la matèria.

Altres activitats estan organitzades a nivell general de centre amb col·laboració dels tutors/ professors, i comporten una estada de més d’un dia:

1r d’ESO: Jornades d’Integració ( 2 dies)

2n i 3r d’ESO: Estades del Treball de Síntesi (3 dies)

4t d’ESO : Viatge Fi d’Estudis (5-6 dies)

3r d’ESO: Projecte Comenius, estades a una ciutat europea– matèria optativa de tecnologia (3-4 dies).

4tESO, 1r/2nBtx Estada a una població Anglesa per la millora del seu aprenentatge (7 dies)

El centre, per iniciativa de l’Assemblea de Delegats, organitza una sortida de caràcter lúdic: Port Aventura

Per assistir o no a les sortides i estades, els pares reben uns dies abans un full informatiu amb tota la informació. Tot seguit, cada família signa l’autorització per a la seva assistència o no del seu fill/a  i pel cobrament del seu cost a través de la domiciliació bancària.

f. El treball amb les noves tecnologies.

El centre, des de fa uns anys, està treballant per tal de posar-se al dia en l’ús i domini de les noves tecnologies.

El curs 2010-2011, l’institut va iniciar una nova etapa, amb el projecte EduCAT 1x1, que progressivament ha digitalitzat totes les aules i ha permès que tot l’alumnat disposi d’un ordinador portàtil per realitzar el treball escolar diari amb un òptim ús de les noves tecnologies. (veure capítol D)

Actualment, els estudis d’ESO i un important grup de matèries de  Batxillerat ja han incorporat l’ús quotidià de les noves tecnologies, això fa que els alumnes del  nostre centre necessitin a casa i al centre les eines informàtiques bàsiques.

La nostra pàgina web: http://dauro.cat/ és un espai d’informació oberta a tothom, però també de treball per als alumnes i de consulta i participació dels pares i mares.

g. L’AMPA i la seva activitat.

Els pares i mares de Santpedor, abans del 1996, es van organitzar per disposar d’un institut al municipi. L’actual AMPA, hereva d’aquella reivindicació i de la feina posterior, està formada per un grup de mares i pares que cada mes parlen de l'institut i aporten a l’organització la visió pròpia dels vostres fills i de vosaltres mateixos.

L'AMPA participa al Consell Escolar i alhora fa una sèrie d'activitats. Cobra una quota anual que li permet pagar un seguit de despeses i serveis molt importants (material fungible, descomptes a les sortides, bibliotecari/a, l'organització d'activitats extraescolars com l’Escola de Pares o l’activitat de setembre “Posa’t les piles”).

L’AMPA realitza com a mínim una assemblea anual (setembre) on s’informa de les activitats realitzades, dels projectes de futur i fa un balanç econòmic de la seva gestió. També és el dia que la Junta de Pares i Mares aprofita per convidar a la resta de pares i mares assistents a apuntar-s’hi.

Es bo per a l’educació del vostre fill/a i també per la bona marxa de l’instiut la participació de molts pares i mares a les activitats de  l’AMPA

 

C. Informació sobre documents i autoritzacions que els pares / tutors legals dels alumnes d’ESO han de signar:

El centre necessita de cada alumne un seguit d’autoritzacions signades sobre diversos temes. Algunes d’aquestes autoritzacions estan regulades per normatives generals de tot Catalunya i altres estan regulades pel Consell Escolar del Centre.

Per tal de facilitar als pares/tutors legals la informació d’aquestes autoritzacions , hem dissenyat en dos fulls únics que contenen les autoritzacions bàsiques per la secretaria del centre i per l’AMPA, i en aquest llibret la informació sobre cada autorització.

Gràcies.

Autoritzacions per la secretaria el centre

a. Opció per la formació religiosa

b. Autorització de sortides a peu per l’entorn de Santpedor

c. Dret a la imatge

d. Autorització d’ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

 

a. Opció per la formació religiosa

 

Autorització regulada per Decret de la Generalitat  i pel Consell Escolar.

 

A l’inici de cada curs, els pares, mares i tutors legals teniu el dret a escollir si el vostre fill o filla cursi la matèria de Formació Religiosa en la religió que el  Departament d’Educació estableix. El Pla d’Estudis de l’institut, atesa la demanda d’aquests últims cursos,  estableix que els alumnes que escullin l’opció de Formació Religiosa cursaran la matèria: Història i cultura de les religions. La docència d’aquesta matèria la farà el/la professor/a de religió catòlica de l’institut. La resta d’alumnes, cursarà la matèria Alternativa a la Religió (1r) i Projecte Crea (2n,3r,4t)

 

b. Autorització de sortides a peu per l’entorn de Santpedor.

 

Autorització regulada pel Consell Escolar.

Algunes de les matèries que s’estudien a l’institut tenen programades activitats didàctiques fora de l’espai de l’institut i a l’entorn de Santpedor. Són activitats que no sobrepassen l’horari de classe i es fan a peu. Aquesta autorització facilitarà l’organització d’aquestes activitats.

 

 

c. Dret a la imatge.

 

Autorització regulada per Decret de la Generalitat.

El centre disposa a Internet d’un espai web on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars.

En aquesta pàgina web es poden publicar imatges en què apareguin, individualment o en grup alumnes que fan les activitats esmentades.

Atès que el dret a la pròpia imatge és reconegut en l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la llei orgànica 1/1082, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre us demana el consentiment com a pares, mares o tutors legals per poder publicar fotografies, vídeos on apareguin els vostres  fills i filles i hi siguin clarament identificables.

 

d. Autorització d’ús de serveis i recursos digitals a Internet per treballar a l’aula.

Autorització regulada pel Consell Escolar.

L’autorització assenyala que els pares / tutors estan assabentats que el centre gestionarà la creació de l’usuari i contrasenya associats als recursos i servei d’internet, per al treball acadèmic, amb finalitats pedagògiques.

 

Autoritzacions per l’AMPA

a. Autorització de domiciliació bancària

b. Autorització de participació a l’activitat Posa’t les Piles

c. Autorització de lloguer d’armariet

 

a. Autorització de domiciliació bancària.

 

Autorització regulada pel Consell Escolar

Per acord del Consell Escolar, tots els alumnes del centre han de tenir domiciliat el pagament de les sortides i altres despeses. I per tant, no es donarà la possibilitat de fer un ingrés directe a la caixa d’estalvis per a cada activitat.

El motiu no és altre que dur una millor gestió administrativa i alhora evitar a tots els pares i mares haver d’anar personalment a les entitats financers cada vegada que es realitza una activitat.

Tot i així, si per algun motiu personal no fos possible aquesta domiciliació bancària, caldria comentar-ho a l’Assistent Social de l’institut.

 

 

b. Autorització de participació a l’activitat “Posa’t les Piles”.

 

Autorització regulada pel Consell Escolar

L’AMPA i l’IES d’AURO proposen a tots els alumnes de 1r d’ESO  una activitat educativa dins els primers dies de setembre, abans no comencin les classes: “Posa’t les piles” - Curs d’organització en l’estudi. L’activitat tindrà una durada de 6 hores , repartides en 3 dies de 2 hores.

Els objectius del curs són

1-Treballar les tècniques d’estudi més adients per poder afrontar el nou curs de la manera més positiva possible.

2-Treballar tota l’organització de l’estudiant, des de com assistir a classe, com prendre apunts, com treballar els llibres, els horaris d’estudi i l’organització en l’estudi.

Els horaris i preu final del curs estan en funció del nombre d’alumnes inscrits. El curs va a càrrec d’un equip coordinat per un psicòleg.

 

c. Autorització de lloguer d’armariet

Autorització regulada pel Consell Escolar

L’AMPA posa al servei dels alumnes el lloguer d’un armariet personal per guardar material escolar i esportiu així com objectes personals.

El preu del lloguer pot variar cada any i s’informa a inici de curs.

Un armariet es pot compartir entre dos alumnes i així cada família paga la meitat del preu de lloguer. La família ha d’autoritzar el cobrament  i signar un contracte de lloguer d’armariet on s’indiquen totes les condicions de lloguer.

 

Carta de compromís educatiu

Document regulat per Decret de la Generalitat i pel Consell Escolar de l’institut.

A l’iniciar els estudis a l’institut, totes les famílies han de signar la Carta de Compromís Educatiu. La Carta ha de tenir dues còpies, una per la família i l’altra per la secretaria del centre. Les dues còpies han d’estar signades per l’alumne/a, els seus pares i el director/a del centre.

El contingut de la  CARTA DE COMPROMÍS EDUCATIU  de l’ INSTITUT D’AURO, és el següent:

Les persones sotasignades, ..........................................................., director/a de l’Institut d’Auro i ........................................................................................ (nom i cognoms de pare, mare o tutor/a legal) de l’alumne/a ....................................................................................................................................., conscients que l’educació d’infants i joves implica l’acció conjunta de la família i de l’escola, signem aquesta carta de compromís educatiu, la qual comporta els següents:

Compromisos per part del centre

1. Facilitar una formació que contribueixi al desenvolupament integral de la personalitat de l’alumne o alumna.

2. Vetllar per fer efectius els drets de l’alumne o alumna en l’àmbit escolar.

3. Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de la família i de l’alumne o alumna, sempre que no afectin negativament la convivència del centre.

4. Informar la família del projecte educatiu i de les normes d’organització i funcionament del centre, i del Reglament de Règim Intern.

5. Informar la família i l’alumne o alumna dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendiment acadèmic, fer-ne una valoració objectiva i, si escau, explicar a la família els resultats de les avaluacions.

6. Adoptar les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats específiques de l’alumne o alumna i mantenir-ne informada la família, dins de les possibilitats del centre.

7. Mantenir comunicació regular amb la família per informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna.

8. Posar en coneixement de la família les faltes d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al centre, i qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.

9. Atendre en un termini raonable dins de les possibilitats del centre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família.

10. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, en el termini d’un curs acadèmic.

11. Oferir i impulsar mecanismes efectius de participació de les famílies en el govern del centre a través dels òrgans col·legiats.

12. Afavorir les tasques i les funcions de l’associació de pares i mares d’alumnes, i fomentar la participació de les famílies en aquesta associació.

13. Complir i fer complir els acords del Consell Escolar i les seves Comissions, i dels estaments amb capacitat decisòria.

Compromisos per part de la família

1. Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i, més específicament, la de l’equip directiu.

2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir la col·laboració necessària per aplicar el projecte educatiu del centre.

3. Instar el fill o filla a respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes.

4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, i també perquè faci les tasques encomanades a casa pel professorat.

5. Ajudar el fill o filla a organitzar el temps d’estudi a casa i a preparar el material per a l’activitat escolar.

6. Adreçar-se directament al centre per contrastar les discrepàncies, coincidències o suggeriments en relació amb l’aplicació del projecte educatiu en la formació del fill o filla.

7. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge o que puguin afectar el dia a dia de l’alumne.

8. Atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli el centre.

9. Adoptar criteris i mesures d’organització familiar que puguin afavorir el rendiment escolar del fill o filla.

10. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.

11. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, en el termini d’un curs.

12. Respectar i acatar els acords del Consell Escolar i les seves Comissions, i dels estaments amb capacitat decisòria.

Compromisos per part de l’alumne/a

1. Treballar amb esforç i constància per assolir els objectius del curs.

2. Respectar la comunitat educativa: els companys, el professorat i el personal no docent del centre.

3. Fer un bon ús de les instal·lacions i equipaments de l’institut.

 

I, perquè així consti, signem aquesta carta de compromís educatiu.

 

El centre                                                           La família                                                             L’alumne/a

                                                             (pare, mare o tutor/a legal)

 

Santpedor, …… de …..........……...... de 2013

 

D. Projecte EduCat 1x1 / Projecte EduCat 2.2

Dins el curs 2009-2010 el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya va iniciar el Projecte EduCat 1x1 (actualment  Projecte EduCat 2.2) per tal que tots els alumnes d’ESO  disposessin d’ordinadors portàtils. Amb el projecte s’ adequàvem les aules amb pissarres digitals i es substituïen els llibres de text  per llibres de text digitals.

El Consell Escolar del nostre institut, el 25 de gener de 2010, va aprovar la incorporació a aquest interessant  projecte. Des d’aquell any, curs rera curs, el centre ha renovat el projecte i l’ha adaptat a les necessitats metodològiques i tècniques existents.

Actualment, tots els alumnes de l’institut disposen d’ordinador portàtil , i totes les aules tenen l’adequació tècnica adequada .

Per tant, els alumnes d’ESO no han de comprar llibres de text, però en canvi, quan iniciïn els estudis al nostre institut hauran de disposar d’ un ordinador portàtil propietat de la família. L’ordinador serveix per desenvolupar les tasques quotidianes de treball i estudi, tant a l’aula com a casa.

Per tal de facilitar la compra dels ordinadors per part de les famílies es donem un seguit d’orientacions, i així poder garantir que tots els nostres alumnes disposin de l’ordinador portàtil des del primer dia de classe.

L’ordinador s’ha de comprar de nou, tot i així, si la família ja disposa d’ordinador portàtil, l’alumne el pot utilitzar. El centre aconsella que l’aparell tingui unes característiques mínimes:

- Mida: 10” / 12” (preferiblement)

- Programari: Office Professional (mínim). No hi poden haver programes invasors de xarxa ( ex: Ares, ...)

- Navegador : qualsevol ( explorer, mozilla, chrome,...)

- Memòria: 2 GB (mínim)

- Autonomia de piles: 8 hores (preferiblement)

- Garantia: mínim 2 any

- Assegurança: 1 any (preferiblement). El centre té un servei gratuït de substitució temporal de l’ordinador en cas d’avaria. La família és la responsable de la gestió i pagament de reparació.

Només com a informació i sense que sigui cap obligació per part de la família, el centre informa que les botigues especialitzades en la venda d’ordinadors portàtils , ens recomanen que quan més aviat millor, si es vol comprar un ordinador nou, es faci una reserva al maig / inici de  juny per tal d’assegurar disposar d’ordinador a inici de curs.

El centre, també,  atenent l’especial situació econòmica d’algunes famílies, té establerts diferents mecanismes de suport per a cada cas, per tal de garantir la correcta escolarització de tot l’alumnat. Si es dóna aquesta situació, cal que la família es posi en contacte amb l’institut al llarg del mes juliol de cada curs.

GEP d'Auro

Visita virtual

Projectes

Logo de l'Ecoblog

Reconeixement eTwinning