Tramitació títols i duplicats

Expedició de títols

Els títols es tramiten quan l’alumnat ha superat l’ESO, el Batxillerat o un Cicle Formatiu. També es poden tramitar sol·licituds de títols anteriors que s’hagin cursat al centre i duplicats de títols malmesos o extraviats.

L’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya està regulada per l’Ordre EDC/216/2005, de 4 de maig (DOGC núm 4385 – 17.05.2005)

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

Tramitació

 • L’alumnat no ha de fer cap tràmit: no cal sol·licitud prèvia ni el pagament de cap taxa.
 • Es gestiona directament des de la Secretaria de l’Institut i es lliura un resguard acreditatiu de la seva tramitació: Resguard acreditatiu de la tramitació del títol de graduat en educació secundària.
  • Alumnat que el necessita per realitzar la matrícula en un altre centre:
   • a petició de l’alumnat, abans que comenci el termini de matrícula corresponent.
  • Alumnat que roman a l’Institut:
   • a partir de l'1 de juliol.
 • Aquest resguard, degudament signat i segellat, té tots els efectes del títol d’ESO, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Lliurament

 • Per recollir el títol d’ESO, la persona interessada o la persona que la representi, degudament autoritzada per l’alumne, haurà de presentar el resguard acreditatiu de la tramitació del títol.

Ensenyaments postobligatoris: Batxillerat (BTX) 

Gestió a Secretaria

 • 1r període: aprovats en 1a convocatòria: a partir del 6 de juny.
 • 2n període: aprovats en 2a convocatòria: a partir del 22 de juny.

Tramitació

 • Recollir l’imprès de pagament de taxa: Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa. Els preus venen marcats pel Departament d’Educació, veure aquí.
  • Cal portar la documentació següent:
    • DNI, NIE o Passaport.
    • Carnet família nombrosa o monoparental, si escau.
    • Certificació que justifiqui l’exempció de pagament, si escau.
 • Amb l’imprès, cal fer efectiu el pagament de la taxa a “La Caixa” (hi ha reducció de taxes per famílies nombroses o monoparentals).
 • Després d’ingressar l’import de la taxa, l’alumnat ha de tornar a la secretaria del centre, dins el termini de 10 dies hàbils posteriors a la data del seu lliurament, per tal d’acreditar-ne el pagament, retornant l’imprès de Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa, juntament amb el justificant del tiquet de la Caixa.
 • Aquest resguard, degudament signat i segellat, té tots els efectes del títol de BTX mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Lliurament

 • Per recollir el títol de BTX la persona interessada o la persona que la representi, degudament autoritzada per l’alumne, haurà de presentar el resguard original del títol i fotocòpia i original del document d’identitat (DNI, NIE, passaport).

Duplicats de títols ensenyaments no universitaris

Quan un alumne ha perdut o ha malmès un títol oficial pot demanar l’expedició d’un duplicat adreçant una sol·licitud a la Direcció del centre i sol·licitar el títol corresponent i fer el pagament de la taxa corresponent:

 • Corresponents a ensenyaments ESO i batxillerat (LOGSE-LOE-LOEM)
  1. Adreçar-se a Secretaria per lliurar l’imprès de sol·licitud.
  2. En cas de família nombrosa o monoparental, portar original del títol (carnet) i una fotocòpia, a la secretaria del centre on els lliurarà l’imprès per fer el pagament al banc.
  3. Fotocòpia del DNI
  4. Declaració jurada complimentada i signada

 Documents